Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Kdo má dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. (Řím 12, 8a,b)
24.11.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi

Vydat se za Kristem se sv. Pavlem

Duchovní pouť
Vydat se za Kristem se sv. Pavlem

Každý jubilejní rok je časem milosti a neodmyslitelně k němu patří i poutě na svatá místa. Také nastávající Rok sv. Pavla je jubilejním rokem a časem zvláštní milosti. Je výjimečným pozváním vydat se na zvláštní duchovní pouť a kráčet po stejné cestě, po níž kráčel apoštol Pavel.
Pouť však není obyčejným zájezdem nebo výletem, nýbrž znamením duchovního obrácení. Věřící člověk touží vyslovit svou rozhodnou odpověď na Ježíšovo volání: „Pojď za mnou,“ a proto se vydává na cestu. Na znamení pokání obětuje námahy cesty a směřuje ke svatým místům, které jsou symbolem naší nebeské vlasti, Otcova domu, do něhož všichni putujeme.
V tomto roce máme na naší duchovní pouti zvlášť vzácného průvodce. Je jím apoštol Pavel. On sám nás vybízí vyjít ze sebe samých a kráčet za Ježíšem Kristem, abychom se mu zcela odevzdali a plně se s ním sjednotili. Zveme Vás na tuto pouť spolu s námi – Dcerami sv. Pavla v České republice i v celém světě.

Co si sbalit
Jako na každé pouti si v ruksaku neseme jídlo, pití a další potřebné věci, i na naše duchovní putování si přibalíme to, co nám pomůže orientovat se na cestě a doplňovat energii.

1. Pokrmem, který nám poskytne dostatek „energie“ nám bude četba a rozjímání Písma svatého, zejména listů sv. Pavla a Skutků apoštolů.
2. Nápojem, který nám zaručí dostatečný přísun „duchovních minerálů“ bude osobní modlitba a účast na liturgickém slavení ve společenství (v komunitě, ve farnosti či v diecézi).
3. Mapou a kompasem k tomu, abychom se na cestě neztratili, nám bude nauka církve, která uchovává a vysvětluje apoštolské učení a pomáhá nám uvádět ho do života.

Cíl cesty
Cíl našeho putování nám výstižně ukazuje blahoslavený Jakub Alberione: Pochopit, žít a hlásat Ježíše Krista tak, jako ho chápal, žil a hlásal apoštol Pavel. Tohoto cíle dosáhneme tehdy, když budeme růst ve víře a v naději a dovolíme, aby se v nás vzmáhala „Boží láska, která je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Řím 5,5).

Etapy cesty
Každá dobře připravená pouť je rozdělena do etap, aby si poutníci správně rozdělili tělesné i duchovní síly a ve zdraví došli svého cíle. I naše duchovní putování se dělí na etapy:

1. Od oficiálního zahájení Roku sv. Pavla (28. června 2008) do Slavnosti nanebevzetí Panny Marie (15. srpna 2008): vydat se na cestu;
2. Od neděle po Slavnosti nanebevzetí Panny Marie (17. srpna 2008) až do Slavnosti Ježíše Mistra, tj. do poslední říjnové neděle (26. října 2008): setkat se s Kristem;
3. Od 1. neděle adventní (30. listopadu 2008) do Svátku Křtu Páně (11. ledna 2009): zářit;
4. Od 1. neděle postní (1. března 2008) do Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (12. dubna 2009): zápasit;
5. Od 2. neděle velikonoční – Svátek Božího Milosrdenství (19. dubna 2009) – do Slavnosti Seslání Ducha svatého (31. května 2009): sloužit;
6. Od Slavnosti Nejsvětějši Trojice (7. června 2009) do Slavnosti sv. Pavla apoštola (Slaví se v paulínské rodině 30. června 2009): obětovat.

Zdroj: S. Giovannamaria Carrara FSP, provinciální představená Dcer sv. Pavla v Itálii (zpracovala -am-)


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008