Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Jenom nám (doporučili), abychom pamatovali na chudé. A to mi také vždycky leželo na srdci. (Gal 2, 10)
25.07.2008, kategorie: Umění

Proč má sv. Pavel v Římě za hradbami zahalenou hlavu?

Proč má sv. Pavel v Římě za hradbami zahalenou hlavu?

Možná se během letní dovolené někdo zatoulá i do „Věčného města“ a určitě neobejde jednu z hlavních římských bazilik, Baziliku sv. Pavla za hradbami. Při vstupu do hlavního nádvoří vás okamžitě zaujme majestátní a zároveň trochu tajemná mramorová socha sv. Pavla na vysokém kamenném podstavci. V turistických průvodcích se pravděpodobně dočtete, že autorem sochy z 19. stol. je Giuseppe Obici a pak vás asi zavalí vyčerpávajícími historickými údaji o samotné bazilice. Informace tohoto druhu se však většinou z hlavy vytrácí velmi snadno. A tak vám po návratu z cesty zůstanou maximálně fotky a použitá jízdenka z metra. Když se však najde někdo, kdo se na sakrální pamětihodnosti dokáže podívat nejen očima znalce umění, ale i očima srdce a pohledem víry, památky najednou jakoby ožily… A právě takto se na zmiňovanou sochu před římskou bazilikou sv. Pavla dokáže dívat opat zdejší benediktinské komunity P. Edmund Power OSB. Představte si tedy, že byly na chvilku „zrušeny“ veškeré jazykové bariéry a vy se usadíte do příjemného stínu mramorového sloupoví a zaposloucháte se, jak opat roztomilou italštinou s nezaměnitelným anglickým přízvukem vypráví:

Pavel svírá v pravici meč, kterým směřuje k nebi a budí dojem, že se s ním každou chvílí může ohnat. V levé ruce drží knihu. Hlavu má zakrytou závojem. Jeho tvář je skloněna k zemi a oči jsou nevýrazné, dokonce jakoby slepé. Proč je zde apoštol Pavel na nádvoří baziliky ztvárněn zrovna tímto neobvyklým způsobem?

Meč v Pavlově pravé ruce symbolizuje „meč Ducha (srov. Ef 6,17). Je to „slovo Boží“, které je „ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč“ (srov. Žid 4,12). Tímto gestem nám apoštol připomíná, že následování Ježíše je náročné a zahrnuje nesnadná rozhodnutí. Pozvednutý meč je také znamením jasného „odříznutí se“ křesťana od starého způsobu života.

Proč má Pavel zahalenou hlavu? Vždyť nikde jinde se apoštol takto nezobrazuje. Když zalistujeme v Druhém listě Korinťanům, můžeme spolu s Pavlem rozjímat o alegorickém významu Mojžíšovy roušky přes tvář. Po té, co Mojžíš obdržel Zákon a spatřil Boha, jeho tvář zářila natolik, že se na něj lidé nemohli podívat a tak si ji musel zahalovat (viz Ex 34,29-35). Pavel v Druhém listě Korinťanům uvažuje: Když už Stará smlouva (ačkoli vede k smrti) je tak skvoucí, o co víc musí zářit Nová smlouva – smlouva milosti. Sochař tedy představil zahaleného Pavla jako nového Mojžíše, jenž přináší nový zákon, zákon Ducha. Na cestě do Damašku Pavel spatřil Ježíše Krista a nyní z jeho tváře vyzařuje nestvořené světlo Kristovo. Proto je zahalen, podobně jako Mojžíš, když sestoupil z hory, na níž se setkal s Hospodinem.

Tři dny po setkání s Kristem zůstal Pavel slepý (viz Sk 9,9). Když byl však uzdraven ze své tělesné slepoty, uviděl také, že už neexistuje nic cennějšího než „ono nesmírně cenné poznání Krista Ježíše. Pro něj se všeho zřekl“ (srov. Fil 3,8). Pavlovy oči už nechtějí vidět nic jiného, pouze Vzkříšeného, který je „všechno ve všem“ (Kol 3,11). Nyní už nic jiného nemá pro Pavla cenu než jen Ježíš Kristus.

Navzdory majestátnosti meče, vznešenosti oděvu i ušlechtilosti celkového zjevu je výraz Pavlovy tváře smutný a plný bolesti. Proč? Ve Skutcích apoštolů čteme: „Já mu ukážu, jak mnoho musí pro mě vytrpět“ (Sk 9,16). Tvrdě znějící slova, která Pán řekl Ananiáši o Pavlovi, však nejsou příslibem trestu pro dřívějšího pronásledovatele křesťanů. Naopak, jsou pozváním vstoupit do hloubky velikonočního tajemství. Do tohoto tajemství se ale vstupuje účastí na Kristově utrpení a smrti. Zachmuřený výraz Pavlovy tváře tedy vypovídá o misijním utrpení a mučednické smrti, které sjednocují Pavla s křížem Kristovým. Pavel z nádvoří baziliky však není tím, kdo svůj život promarnil. Je vítězem v Kristu. Je vítězem, jenž ví, že „bojoval dobrý boj a čeká jej věnec spravedlnosti, který mu předá Pán, spravedlivý soudce“ (viz 2 Tim 4,7-8). Proto může ujistit i nás, že tento věnec Pán „připravil stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod“ (viz 2 Tim 4,8).

Zdroj: Paulus


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008