Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Už není muž anebo žena, všichni jste jeden v Kristu Ježíši. (Gal 3, 28b)
27.06.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi

Přečíst pavlovské listy za rok...

Užitečná pomůcka
Přečíst pavlovské listy za rok...

Pár poznámek ještě před četbou

Proč pavlovské listy a ne listy sv. Pavla?

Mezi 13 kanonickými listy (tedy listy zařazenými do Nového zákona) existují 3 skupiny pavlovských listů:

Listy autentické (tzv. protopavlovské)
Za jejich jistého autora je považován apoštol Pavel.
Patří sem První list Soluňanům (1 Sol), pravděpodobně i Druhý list Soluňanům (2 Sol) - oba napsané během druhé misijní cesty,
První a Druhý Korinťanům (1 Kor a 2 Kor), Římanům (Řím), Galaťanům (Gal), Filipanům (Flp), Filemonovi (Flm) – tyto napsané během třetí misijní cesty.

Listy z vězení (tzv. deuteropavlovské) Předpokládá se, že je napsali Pavlovi učedníci a věrně v nich interpretují Pavlovo myšlení. Patří sem List Efesanům (Ef) a List Kolosanům (Kol)

Pastorální listy
Jmenují se podle toho, že jejich adresáty jsou biskupové - pastýři církve, jejich autory jsou opět pravděpodobně Pavlovi učedníci. Zařazují se sem První a Druhý list Timoteteovi (1 Tim a 2 Tim), Titovi (Tit).

Mezi pavlovské listy nepatří takzvaný „List Židům“. Exegeté se shodují v tom, že jeho autorem nemohl být apoštol Pavel. Nelze ho vlastně označit ani za list. Spíš jde o poměrně dlouhé napomenutí adresované věřícím, jejichž víra po počátečném nadšení poněkud vychladla a hrozí jim, že jiskra evangelia v jejich srdcích vyhasne. Takzvaný „list“ Židům nakonec ani není adresován Židům. Tento přívlastek se mu dostal na základě jeho obsahu, v němž je konfrontován starý a nový kult, starozákonní kněžství s kněžstvím novozákonním. Spis je sice věnován křesťanům ze židovství, ale nikoli výlučně jim. Obrací se hlavně na ty křesťany, kterým hrozí, že jim unikne bohatství a novost křesťanského poselství.

V přílohách nabízíme dvě možnosti rozdělení pavlovských listů na jeden rok. Jednen rozpis je od benediktínů u Basiliky sv. Pavla za hradbami v Římě a sleduje řazení pavlovských listů v Novém zákoně. Druhý rozpis je podle pořadí, jak ho navrhuje Mons. Carlo Ghidelli, arcibiskup italské diecéze Lanciano - Ortona.
Na závěr (nebo spíš na začátek) už jen přejeme a vyprošujeme světlo Ducha svatého a dar vytrvalosti.

P.S. Společenství těch, kdo budou pavlovské listy číst a rozjímat spolu s Vámi naleznete i na blogu

  • Signály apoštola Pavla

  • Zdroj: -ah-am-

    Ke stažení: Rozpis četby podle pořadí pavlovských listů v Novém zákoně (benediktíni), 472 kB; Návod na jiné pořadí četby než je v Novém zákoně (Mons. Carlo Ghidelli), 496 kB; Rozpis četby (Mons. Carlo Ghidelli), 472 kB


    © Paulínky, © WebDesignum.cz 2008