Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Kdo má dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. (Řím 12, 8a,b)
30.06.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi

Pastýřský list k zahájení Roku sv. Pavla v brněnské diecézi

Mons. Vojtěch Cikrle
Zahájení Roku sv. Pavla v Brně

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,
milé sestry, milí bratři, milé děti,

při příležitosti dvoutisícího výročí narození svatého Pavla se bude od 29. června 2008 do 29. června 2009 konat jubilejní rok věnovaný tomuto velkému apoštolovi národů. Rok svatého Pavla vyhlásil loni v římské Bazilice svatého Pavla za hradbami v předvečer slavnosti svatých Petra a Pavla Svatý otec Benedikt XVI.

Papež tehdy připomněl: „Kristus i dnes potřebuje apoštoly ochotné obětovat se. Potřebuje svědky a mučedníky, jako byl svatý Pavel. Nejprve násilný pronásledovatel křesťanů, který na cestě do Damašku spadl na zem oslněn božským světlem, bez zaváhání přešel na stranu Ukřižovaného a bez nároků jej následoval. Žil a pracoval pro Krista, pro něj trpěl i zemřel. Jak aktuální je dnes jeho příklad!“ zdůraznil Benedikt XVI.

Rok svatého Pavla bude výsadním způsobem oslavován v Římě. V jemu zasvěcené bazilice, která uchovává apoštolovy ostatky, a rovněž v přilehlém benediktinském opatství, se při této příležitosti budou konat liturgická, kulturní a ekumenická setkání, vzdělávací a společenské akce inspirované pavlovskou spiritualitou. Zvláštní pozornost má být věnována také kajícím poutím k apoštolovu hrobu.

Rok svatého Pavla má podle přání Svatého otce nabídnout příležitost zejména ke znovuobjevení jeho postavy, činnosti a cest, jak je popisuje svatý Lukáš ve Skutcích apoštolů. Má být impulsem k tomu, abychom se znovu seznámili s obsahem četných Pavlových listů adresovaných prvním křesťanským společenstvím, znovu si připomněli rané období naší církve. Je nabídkou k hlubšímu objevení pohledu na Pavlovu bohatou nauku určenou pohanům, a k meditaci nad jeho silnou spiritualitou víry, naděje a lásky. – Tolik přání Svatého otce.

Svatý Pavel je společně se svatým Petrem také hlavním patronem naší brněnské diecéze a její katedrály, kde bude Rok zahájen slavnostní poutní bohoslužbou. Pro připomenutí tohoto apoštola národů i k většímu seznámení se se spiritualitou a poselstvím svatého Pavla připravuje brněnské biskupství v letošním roce několik větších tematických akcí.

Například v srpnu proběhne v duchu odkazu svatého Pavla ve Žďáru nad Sázavou již 5. diecézní pouť rodin a v listopadu se v Brně bude konat konference o svatém Pavlovi.

Jak vás budou informovat duchovní správci, Rok svatého Pavla můžete zvláštním způsobem oslavit a prožít ve vašich děkanátech i farnostech s využitím nabídek biskupství i podle Vašich tvůrčích možností. Rok svatého Pavla je navíc obdarován zvláštními odpustky. Bližší informace vám poskytnou vaši kněží, najdete je na plakátech ve vaší farnosti nebo i na webových stránkách biskupství.

Co je vlastně na svatém Pavlovi z Tarsu dodnes tak aktuální?

To, že žije s Kristem, mu umožňuje plně žít ve společnosti, která má jiné bohy.

Nemá obavy, že je křesťanů málo, nemá obavy, že nezastávají vysoká místa ve společnosti, ale má obavy, jestli jejich životním cílem je žít s Kristem.
Blízkost Ježíše Krista mu umožňuje prožívat hlubokou vnitřní radost i uprostřed zkoušek života.

Vidí a hlásá evangelium jako skutečně radostnou zvěst, která dává smysl jeho životu. Svoboda, k níž nás osvobodil Kristus, je pro něho předpokladem pro růst lásky. Té lásky, bez které není člověk člověkem.

Svým osobním životem strhuje k následování Krista druhé lidi a učí je být citlivými vůči hledajícím a slabým ve víře, a být pro všechny vším.

Nejsou to postoje, po kterých bychom měli také toužit?

Milé sestry, milí bratři, přál bych si, aby setkání se svatým Pavlem a jeho dílem vedlo celé naše společenství i každého z nás osobně k hlubšímu přijetí osobní zodpovědnosti za rodinu a farnost, kde žijeme, i za svět, který máme proměňovat do podoby Božího království.

Těším se na vše, co krásného vyroste z vašeho plodného spojení se stejným Duchem Svatým, kterým se nechal vést svatý Pavel.

Připojuji se ke slovům Svatého otce Benedikta XVI. a všem vám přeji: „Ať vás svatý Pavel během oslav dvoutisícího výročí narození vede a chrání a pomáhá vám usilovat o pokorné a upřímné hledání plné jednoty všech údů mystického Těla Kristova.“

Za to se modlím a k tomu vám všem na přímluvu svatého Pavla, patrona naší diecéze, žehnám.

Váš biskup Vojtěch

» Přejít na článek Pastýřský list k zahájení Roku sv. Pavla v brněnské diecézi na webu www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla.

© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008