Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Jenom nám (doporučili), abychom pamatovali na chudé. A to mi také vždycky leželo na srdci. (Gal 2, 10)

Katecheze Benedikta XVI.

04.02.2009, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Sv. Pavel naděje ekumenismu

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 4. února 2009

Drazí bratři a sestry,
Série našich katechezí o postavě svatého Pavla dospěla ke svému závěru. Dnes budeme mluvit o zakončení jeho pozemského života. Antická křesťanská tradice jednohlasně dosvědčuje, že Pavlova smrt nastala v důsledku mučednictví, podstoupeného zde v Římě. Celý článek ...

02.02.2009, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Sv. Pavel otcem a učitelem zasvěceného života

Promluva ke Dni zasvěceného života, Bazilika sv. Petra

S velkou radostí se s vámi setkávám na závěr posvátné oběti mše svaté v tento liturgický svátek, který již více jak 13 let shromažďuje řeholníky a řeholnice v Den zasvěceného života. Srdečně zdravím kardinála Franc Rodého a děkuji jemu i jeho spolupracovníkům z Kongregace pro zasvěcený život za službu, kterou poskytují Svatému stolci a celému, takříkajíc „kosmu“ zasvěceného života. Srdečně zdravím přítomné generální představené a vás všechny, bratři a sestry, kteří po vzoru Panny Marie svým svědectvím zasvěcených osob nesete v církvi a ve světě Kristovo světlo. V tomto Roku sv. Pavla si beru za svá slova tohoto Apoštola: „Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu a vždy ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia“ (Flp 1,3-5). Celý článek ...

28.01.2009, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Písmo a Tradice, církevní struktura u sv. Pavla

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 28. ledna 2009

Drazí bratři a sestry,
Poslední Pavlovy listy, o nichž bych dnes chtěl mluvit, bývají označovány jako pastýřské listy, protože byly adresovány jednotlivým postavám církevních pastýřů: dva Timotejovi a jeden Titovi, blízkým spolupracovníkům svatého Pavla. Celý článek ...

15.01.2009, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Teologická vize listů Efesanům a Kolosanům

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 14. ledna 2009

Drazí bratři a sestry,
Mezi Pavlovými listy jsou dva, které lze do jisté míry považovat za blížence. Je to list Kolosanům a list Efesanům. Oba obsahují výrazy, které se vyskytují pouze v nich, a bylo spočítáno, že více než jedna třetina slov listu Kolosanům se nalézá také v listu Efesanům. Celý článek ...

07.01.2009, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Pravou bohoslužbou není moralismus

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 7. ledna 2009

Drazí bratři a sestry,
Rád bych při této první generální audienci roku 2009 vám všem popřál do nového roku vše dobré. Obnovme své úsilí otevírat Kristu mysl a srdce, abychom byli jeho opravdovými přáteli a jako takoví také žili. Jeho přítomnost učiní z tohoto roku i přes nevyhnutelné těžkosti cestu radosti a pokoje, neboť jedině, zůstaneme-li spojeni s Ježíšem, bude nový rok dobrý a šťastný.
Příklad takového úsilí o sjednocení s Kristem nám dává také svatý Pavel. Navážeme dnes na katecheze, které jsou mu věnovány, a zamyslíme se nad jedním důležitým aspektem jeho myšlení...
Celý článek ...

14.12.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Církev není organizace, ale organismus

Katecheze na generální audienci 10. prosince 2008

Drazí bratři a sestry,
Ve stopách svatého Pavla jsme v minulé středeční katechezi viděli dvě věci: Za prvé. Naše lidské dějiny jsou od počátku zamořeny zneužitím stvořené svobody, která má v úmyslu emancipovat se od Boží vůle a tak nenachází pravou svobodu, ale staví se proti pravdě a v důsledku toho falsifikuje naši lidskou skutečnost. Celý článek ...

03.12.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Zlo není logické

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 3. prosince 2008

Drazí bratři a sestry,
V dnešní katechezi se budeme věnovat vztahům mezi Adamem a Kristem, jež načrtnul svatý Pavel ve známé pasáži z listu Římanům (5, 12-21), kde předává církvi podstatné linie učení o prvotním hříchu. Celý článek ...

27.11.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Mravní úpadek znehodnocuje víru

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 26. listopadu 2008

Drazí bratři a sestry,
minulou středu jsem v katechezi mluvil o tom, jak se člověk stane spravedlivým v Božích očích. Vedeni svatým Pavlem jsme zjistili, že člověk není s to, učinit se „spravedlivým“ svými vlastními skutky, ale může se skutečně stát „spravedlivým“ před Bohem, když jej Bůh obdaří „spravedlností“ tím, že jej spojí s Kristem, svým Synem. A toto sjednocení s Kristem dostává člověk skrze víru. V tomto smyslu nám svatý Pavel říká: nikoli naše skutky, ale víra nás „ospravedlňuje“. Tato víra nicméně není nějaká myšlenka, mínění či idea. Víra je společenství s Kristem, které nám Pán dává a proto se stává životem, stává se připodobněním k Němu. Nebo jinými slovy, je-li víra pravá, je-li skutečná, pak miluje, stává se láskou, vyjadřuje se láskou. Víra bez lásky, bez tohoto plodu, by nebyla vírou živou. Byla by vírou mrtvou.
Celý článek ...

19.11.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Víra ospravedlňuje působením lásky

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 19. listopadu 2008

Drazí bratři a sestry,
na cestě, kterou konáme pod vedením svatého Pavla, se nyní chceme pozastavit u tématu, jež se v době reformace ocitlo v centru sporů: u otázky ospravedlnění. Jak se člověk stane spravedlivým v Božích očích? Celý článek ...

12.11.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Pavlovská perspektiva Kristova druhého příchodu

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 12. listopadu 2008

Drazí bratři a sestry,
téma vzkříšení, jímž jsme se zaobírali minulý týden, otevírá novou perspektivu, totiž čekání na Pánův návrat, a proto nás přivádí k zamyšlení nad vztahem mezi přítomností, časem církve a Božího království, a budoucností (éschaton), která nadejde, až Kristus odevzdá království Otci (srov. 1 Kor 15,24). Každé křesťanské pojednání o posledních věcech, jež se nazývá eschatologie, vychází vždycky z události vzkříšení: v této události poslední věci už začaly a v jistém smyslu jsou již přítomny.
Celý článek ...

05.11.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Vzkříšení je klíčem pavlovské kristologie

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 5. listopadu 2008

Drazí bratři a sestry,
„Jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra,… protože jste ještě ve svých hříších“ (1 Kor 15,14.17). Těmito silnými slovy z prvního listu Korinťanům, dává svatý Pavel na srozuměnou, jak rozhodující důležitost přikládá Ježíšově vzkříšení. V této události totiž spočívá rozuzlení problému, kladeného dramatem Kříže. Samotný kříž by nemohl křesťanskou víru vysvětlit, zůstal by tragédií, indikoval by nesmyslnost života. Celý článek ...

29.10.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Pavlova teologie Kříže

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 29. října 2008

Drazí bratři a sestry,
osobní zkušenost sv. Pavla ukazuje jeden nesporný fakt: zatímco na počátku byl pronásledovatelem a postupoval násilně proti křesťanům, v okamžiku svého obrácení na cestě do Damašku přešel na stranu ukřižovaného Krista, který se stal smyslem jeho života a důvodem jeho kázání.
Celý článek ...

22.10.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Pavlova kristologie

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 22. října 2008

Drazí bratři a sestry, v minulých týdnech jsme v katechezích uvažovali o „obrácení“ sv. Pavla, které nastalo po jeho osobním setkání s Ježíšem Ukřižovaným a Zmrtvýchvstalým, a ptali jsme se po tom, jaký byl vztah Apoštola národů k pozemskému Ježíši. Dnes bych chtěl mluvit o Pavlově učení, které nám zanechal, o ústředním postavení zmrtvýchvstalého Krista v tajemství spásy, o jeho kristologii. Celý článek ...

15.10.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Sv. Pavel o Církvi

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 15. října 2008

Drazí bratři a sestry,
minulou středu jsem při katechezi mluvil o Pavlově vztahu k předvelikonočnímu Ježíši, za jeho pozemského života. Ptali jsme se: „Co věděl Pavel o Ježíšově životě, o jeho slovech a jeho umučení?“. Dnes bych chtěl mluvit o učení sv. Pavla o Církvi. Celý článek ...

13.10.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Ježíš není pro Pavla postavou minulosti

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 8. října 2008

Drazí bratři a sestry,
v předchozích katechezích o sv. Pavlu jsem mluvil o jeho setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, které hluboce proměnilo jeho život, o jeho vztahu k dvanácti apoštolům povolaným Ježíšem, zejména k Jakubovi, Kéfovi a Janovi – a o jeho vztahu k Jeruzalémské církvi. Zbývá nám tedy otázka po tom, co sv. Pavel věděl o Ježíšově pozemském životě, o jeho učení a umučení. Celý článek ...

12.10.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Svatý Pavel - Jeruzalémský „koncil“ a konflikt v Syrské Antiochii

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 1. října 2008

Drazí bratři a sestry,
respekt a úcta, kterou Pavel vždy choval k Dvanácti, není o nic menší, když upřímně hájí pravdu evangelia, jež není nic jiného, než Ježíš Kristus, Pán. Dnes se chceme pozdržet u dvou episod, které dokládají úctu a zároveň také svobodu, s níž se Apoštol obrací ke Kéfovi a k dalším apoštolům. Jde o tzv. Jeruzalémský „koncil“ a konflikt v Syrské Antiochii, jak je zaznamenal v Listu Galaťanům (srov. 2,1-10; 2,11-14).
Celý článek ...

11.10.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Sv. Pavel předává to, co sám přijal

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 24. září 2008

Drazí bratři a sestry,
dnes bych chtěl promluvit o vztahu mezi sv. Pavlem a apoštoly, kteří jej předešli v následování Ježíše. Tyto vztahy se vždy vyznačovaly hlubokou úctou a upřímností, která se odvíjela od Pavlovy obrany pravdy evangelia. Přestože byl v podstatě současníkem Ježíše z Nazareta, za jeho veřejného působení nikdy nedostal příležitost k setkání s Ním. Po té, co byl hluboce zasažen na cestě do Damašku, pocítil potřebu poradit se s prvními Mistrovými učedníky, s těmi, které On sám vyvolil, aby nesli evangelium až na konec země.
Celý článek ...

10.10.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Co dělá apoštola apoštolem?

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 10. září 2008

Drazí bratři a sestry, minulou středu jsem mluvil o velkém obratu, který nastal v životě sv. Pavla po setkání se Zmrtvýchvstalým Kristem. Ježíš vstoupil do jeho života a pronásledovatele proměnil v apoštola. Ono setkání vyznačilo počátek jeho poslání - Pavel nemohl již více žít jako prve, nyní pocítil impuls od Pána, který jej pověřil zvěstovat své evangelium v roli apoštola. Právě o tomto jeho novém životním stavu, totiž o bytí apoštolem, chci mluvit dnes. Obvykle po vzoru evangelií ztotožňujeme s titulem apoštol Dvanáct učedníků, čímž naznačujeme, že jde o ty, kdo Ježíšovi za života tovařišili a naslouchali jeho učení. Pavel se však také cítí být pravým apoštolem a zdá se tedy zřejmé, že pavlovský koncept apoštolátu se neomezuje na skupinu Dvanácti. Samozřejmě Pavel dobře rozlišuje svůj vlastní případ od těch, "kteří byli apoštoly dříve" než on, a kterým přičítá zcela specifické místo v životě Církve. A přece, jak všichni vědí, také sv. Pavel považuje sám sebe za Apoštola v úzkém slova smyslu. Jisté je, že v dobách raného křesťanství nikdo neprošel tolik kilometrů jako on, po souši i po moři, jen proto, aby hlásal evangelium.

Celý článek ...

09.10.2008, kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Konverze sv. Pavla

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 3. září 2008

Drazí bratři a sestry,
dnešní katecheze bude patřit zkušenosti, kterou Pavel učinil na cestě do Damašku a která je obvykle nazývána jeho obrácením. Právě na cestě do Damašku ve 30. letech prvního století, po období, v němž pronásledoval církev, se udál rozhodující okamžik Pavlova života. Bylo o tom napsáno mnohé a samozřejmě z mnoha různých pohledů. Jisté ale je, že nastal zlom,ba dokonce převrácení perspektivy. Tehdy znenadání začal považovat za „ztrátu“ a „brak“ to, co pro něj doposud bylo nejvyšším ideálem, téměř důvodem existence (srov. Fil 3,7-8). Co se tedy stalo?

Celý článek ...

30.09.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Cesty sv. Pavla

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 27. srpna 2008

Drazí bratři a sestry,
v poslední katechezi před prázdninami – před dvěma měsíci na počátku července – jsem začal novou sérii témat u příležitosti Roku sv. Pavla a uvažoval jsem o světě, v němž sv. Pavel žil. Rád bych se k tomu dnes vrátil a pokračoval v reflexi o Apoštolu národů tím, že předložím jeho krátký životopis. Příští středu budeme věnovat mimořádné události, k níž došlo na cestě do Damašku, obrácení sv. Pavla, základní obrat v jeho životě po setkání s Kristem, proto se dnes krátce zastavíme nad celým jeho životem. Celý článek ...

05.07.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Apoštol Pavel – učitel pro naši dobu

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 2. července 2008

Drazí bratři a sestry,
Rád bych dnes začal nový cyklus katechezí, věnovaný velkému apoštolovi Pavlovi, kterému – jak víte – je věnován jubilejní rok, který se začal letošní slavností sv. Petra a Pavla a skončí se toutéž slavností roku 2009. Apoštol Pavel, výjimečná a takřka nenapodobitelná, přece však podnětná postava stojí před námi jako příklad naprosté oddanosti Pánu a jeho církvi, ale také velké otevřenosti k lidstvu a jeho kulturám. Je tedy správné, abychom mu vyčlenili zvláštní místo nejen v naší úctě, ale také ve snaze porozumět tomu, co chce říci i nám, křesťanům dneška... Celý článek ...

28.06.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Pavlovi byla láska zákonem i svobodou jeho života

Homilie při zahájení Roku sv. Pavla, 28. června 2008

Vaše Svatosti, bratři delegáti, páni kardinálové, ctihodní bratři v biskupské a kněžské službě, drazí bratři a sestry,
Sešli jsme se u hrobu svatého Pavla, který se narodil před dvěma tisíci lety v Kilikijském Tarsu, v dnešním Turecku. Kdo to byl Pavel?
Celý článek ...

28.06.2007, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Kéž nám sv.Pavel pomáhá učit se pokornému a upřímnému hledání plné jednoty všech údů mystického Těla Kristova

Promluva při nešporách Slavnosti sv. Petra a Pavla

Při těchto prvních nešporách ze slavnosti svatých Petra a Pavla si s vděčností připomínáme dva apoštoly, jejichž krev spolu s mnoha jinými svědky evangelia, dala plodnost římské církvi. Celý článek ...

07.02.2007, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Církev vznikala v domech věřících

Katecheze Benedikta XVI. o manželích Priscille a Akvilovi, 7. února 2007

Drazí bratři a sestry,
učiníme dnes další krok v prohlídce této, svého druhu, galerie portrétů prvních svědků křesťanské víry, na kterou jsme se vydali před několika týdny, a zamyslíme se nad jedním manželským párem. Jde o manžele Priscillu a Akvilu, kteří se řadí do okruhu početných spolupracovníků, jež se pohybují kolem apoštola Pavla a na které jsem již stručně upozornil minulou středu. Na základě zpráv, které máme k dispozici, je zřejmé, že v dobách po-velikonočních počátků Církve zaujímal tento manželský pár velmi aktivní roli.
Celý článek ...

31.01.2007, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Svatí nespadli z nebe

Katecheze Benedikta XVI. o spolupracovnících sv. Pavla, 31. ledna 2007

Drazí bratři a sestry,
v rámci našeho putování za protagonisty počátků křesťanství se dnes soustředíme na některé další spolupracovníky svatého Pavla. Musíme uznat, že Apoštol je výmluvným příkladem člověka otevřeného ke spolupráci: nechce dělat v Církvi všechno sám, ale obklopuje se početnými a rozličnými kolegy. Nemůžeme se zastavovat u všech těchto cenných pomocníků, protože je jich mnoho. Mimo jiné, stačí připomenout Epafrase (srv. Kol 1,7; 4,12; Flm 23), Epafrodita (srv. Fil 2,25; 4,18), Tychika (srv. Sk 4,20; Ef 6,21; Kol 4,7; 2 Tim 4,12; Tit 3,12), Urbana (Řím 16,9), Gája a Aristarcha (srv. Sk 19,29; 20,4; 27,2; Kol 4,10). A ženy jako Foiba (Řím 16,1), Tryfaina a Tryfosa (Řím 16,12), Persida, matka Rufa, o níž Pavel říká: „která je zároveň i matkou mou“ (srv. Řím 16,12-13) a nezapomeňme na manžele Prisku a Akvilu (Řím 16,3; 1 Kor 19,19; 2 Tim 4,19). Z této dlouhé řady spolupracovníků a spolupracovnic svatého Pavla se dnes budeme zaobírat třemi osobami, které plnily zvlášť významnou roli v počátcích evangelizace: Barnabášem, Silvánem a Apollem. Celý článek ...

13.12.2006, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Timotej a Titus, Pavlovi nejbližší spolupracovníci

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 13. prosince 2006

Drazí bratři a sestry,
po té, co jsme zeširoka hovořili o velkém apoštolovi Pavlovi, budeme se dnes věnovat dvěma jeho nejbližším spolupracovníkům: Timotejovi a Titovi. Jim byly adresovány tři Listy tradičně přisuzované Pavlovi, z nichž dva byly určeny Timotejovi a jeden Titovi.

Celý článek ...

22.11.2006, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Pavel – život v církvi

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 22. listopadu 2006

Drazí bratři a sestry,
Dnes dokončíme naše setkání s apoštolem Pavlem, kterému věnujeme poslední zamyšlení. Nemůžeme se s ním totiž rozloučit, aniž bychom vzali do úvahy jednu z rozhodujících složek jeho činnosti a jedno z nejdůležitějších témat jeho myšlení: skutečnost Církve. Musíme především konstatovat, že k jeho prvnímu kontaktu s Ježíšovou osobou došlo prostřednictvím svědectví Jeruzalémského křesťanského společenství. Byl to kontakt bouřlivý. Poznal novou skupinu věřících a okamžitě se stal jejich hrdým pronásledovatelem. Sám to přiznává více než třikrát v různých svých Listech: „Pronásledoval jsem Boží Církev“, píše ( 1 Kor 15,9; Gal 1,,13; Flp 3,16), aby toto své jednání podal jako takřka největší zločin.

Celý článek ...

15.11.2006, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Pavel, Duch je v našich srdcích

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 15. listopadu 2006

Drazí bratři a sestry,
dnes se, stejně jako ve dvou předcházejících katechezích, vrátíme ke svatému Pavlovi a jeho myšlení. Stojíme tváří v tvář gigantovi nejen na poli konkrétního apoštolátu, ale také na poli mimořádně hluboké a podnětné teologické nauky. Po minulém rozjímání o tom, co Pavel napsal o centrálním postavení, jež zaujímá Ježíš Kristus v našem životě z víry, podíváme se dnes na to, co říká o Duchu Svatém a jeho přítomnosti v nás, poněvadž také zde nás apoštol učí něco velmi důležitého.

Celý článek ...

08.11.2006, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Pavel, centralita Krista Ježíše

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 8. listopadu 2006

Drazí bratři a sestry,
v minulé katechezi, před dvěma týdny, jsem se snažil načrtnout podstatné rysy životopisu apoštola Pavla. Viděli jsme, jak setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal důvodem jeho existence a nejhlubším motivem celé jeho apoštolské práce. V Pavlových listech se po jménu Bůh, které se objevuje více než 500krát, vyskytuje jméno Kristus (380krát). Je tedy důležité, abychom si povšimli nakolik až může Ježíš Kristus zasáhnout do života člověka a tedy i do našeho vlastního života.

Celý článek ...

25.10.2006, autor: Benedikt XVI., kategorie: Katecheze Benedikta XVI.

Pavel z Tarsu

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci 25. října 2006

Drazí bratři a sestry,
skončili jsme naše úvahy o dvanácti apoštolech, které povolal sám Ježíš během svého pozemského života. Dnes si začínáme přibližovat postavy ostatních důležitých osobností prvotní církve. I ony strávily svůj život pro Pána, pro evangelium a pro církev. Jde o muže a také o ženy, jak píše sv. Lukáš ve Skutcích apoštolů, kteří „nasadili svůj život pro našeho Pána Ježíše Krista“ (Sk 15, 26).

Celý článek ...


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008