Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Jenom nám (doporučili), abychom pamatovali na chudé. A to mi také vždycky leželo na srdci. (Gal 2, 10)

K modlitbě

19.06.2009, autor: -am-, kategorie: K modlitbě
Mozaika v apsidě Baziliky sv. Pavla za hradbami, Řím. Foto: Andrea Hýblová

Poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání

Modlitba se sv. Pavlem

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je dobrou příležitostí na chvilku se zastavit v běžném shonu a setrvat v láskyplné přítomnosti Toho, jehož láska přesahuje každé poznání... Celý článek ...

15.05.2009, kategorie: K modlitbě

Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu...

Aktuální inspirace k modlitbě ve společenství tentokrát na téma naslouchání a hlásání Slova Božího. Celý článek ...

15.04.2009, kategorie: K modlitbě
Mozaika: Kristus vykupuje prarodiče Adama a Evu. Autor: Marko Ivan Rupnik

Pro spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu

1 Kor 15,22

Velikonoční adorace spojena s rozjímáním nad úryvkem z Pavlova Prvního listu Korinťanům.

Chystáte-li modlitbu nebo adoraci ve společenství a hledáte vhodnou inspiraci, můžete si zde stáhnout už hotové schéma k modlitbě.
Celý článek ...

15.03.2009, kategorie: K modlitbě

Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš

„Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán“ (viz Flp 2,1-18)

Hledáte vhodný biblický text ke společné modlitbě, případně k adoraci? Zde najdete i hotové schéma, které si můžete snadno stáhnout a vytisknout. Celý článek ...

16.01.2009, kategorie: K modlitbě

Ano, já jsem nejnepatrnější z apoštolů..."

Pavel se představuje

Při příležitosti Svátku obrácení svatého Pavla nám liturgie předkládá poměrně známé úryvky ze Skutků apoštolů, které podávají zprávu o Pavlově zkušenosti na cestě do Damašku. Již méně známé jsou texty z Pavlových listů, v nichž se o své duchovní cestě vyslovuje on sám. Celý článek ...

15.12.2008, kategorie: K modlitbě
Foto: Jan Mátik

Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna

Gal 4,4

Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: »Abba, Otče!« (Gal 4,4)
Pozvěme k naší letošní přípravě na svátky Ježíšova narození i méně obvyklého hosta, ať nám posvítí svým příkladem a pomůže svou přímluvou... Celý článek ...

17.11.2008, kategorie: K modlitbě
Všecko považuji za škodu ve srovnání s poznáním Krista

Všecko považuji za škodu ve srovnání s poznáním Krista

Eucharistická adorace s listy sv. Pavla

K dispozici je již druhé schéma adorace s texty sv. Pavla. Tentokrát Flp 3,7-14.
Celý článek ...

13.10.2008, autor: Paulínky, kategorie: K modlitbě
Kaple - Dcery sv. Pavla, Praha

Když jsem byl na cestě... Padl jsem na zem

Sk 22,6-21

Máte ve farnosti modlitební společenství a uvítali byste nové inspirace k vašim setkáním s Pánem i navzájem mezi sebou? Zde najdete ke stažení schéma k modlitbě nad úryvkem ze Sk 22,6-21.
Celý článek ...

30.09.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: K modlitbě

Kristus byl zrozen dříve než celé tvorstvo

Katecheze o Kol 1, 3. 12-20 (nešpory – středa 4. týdne), gen. audience 4.1.2006

Na této první generální audienci se při meditaci zaměříme na slavný kristologický hymnus v listu Kolosanům, který je jakousi slavnostní vstupní bránou do tohoto obsahově bohatého Pavlova spisu. Součástí hymnu, nad kterým se budeme zamýšlet, je rozsáhlá formule díkuvzdání (srov. v. 12-14). Ta nás uvádí do duchovní atmosféry, jež nám umožní plně prožít tyto první dny roku 2006 jakož i ostatní dny na našem dlouhém putování celým novým rokem... Celý článek ...

30.09.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: K modlitbě

Bůh Spasitel (II.)

Katecheze k Ef 1,3 - 10 (nešpory – pondělí 4. týdne), gen. audience 23. listopadu 2005

Každý týden liturgie nešpor předkládá modlící se církvi slavný hymnus z úvodu listu Efezanům. Patří ke druhu berakot, to je „požehnání“, jež se objevují už ve Starém zákonu a které se dále rozšíří v židovské tradici. Jde tedy o stálou řadu chval, které se vznáší k Bohu, jenž je v křesťanské víře veleben jako „Otec našeho Pána Ježíše Krista“.
Celý článek ...

30.09.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: K modlitbě

Jméno nad každé jiné jméno

Katecheze k Flp 2,6-11 (první nešpory - neděle 4. týdne), gen. audience 26. října 2005

Při probírání liturgie nešpor s různými žalmy a chvalozpěvy, jsme slyšeli úchvatný a základní hymnus, který zařadil apoštol Pavel do Listu Filipanům (2,6-11)... Celý článek ...

30.09.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: K modlitbě

Kristus byl dříve zrozen než celé tvorstvo

Katecheze ke Kol 1,3.12-20 (nešpory – středa 3. týdne), gen. audience 7. září 2005

Již dříve jsme se zastavili nad velkolepou freskou Krista, Pána vesmíru a dějin, který vévodí hymnu vloženému na počátek listu svatého Pavla Kolosanům. Tento chvalozpěv rytmicky doprovází všechny čtyři týdny liturgie hodin.
Celý článek ...

30.09.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: K modlitbě

Bůh Spasitel (I.)

Katecheze k Ef 1,3 - 10 (nešpory – pondělí 4. týdne), gen. audience 6. července 2005

1. Tento hymnus z listu Efesanům (srov Ef 1,3-14), který se vrací v liturgii nešpor v každém ze čtyř týdnů, je modlitba požehnání vysílaná k Bohu Otci. Její průběh vytyčuje různé etapy plánu spásy, který se plní prostřednictvím Kristova díla.
V ohnisku požehnání zazní řecké slovo mysterion... Celý článek ...

30.06.2008, kategorie: K modlitbě
Bazilika sv. Pavla za hradbami, Řím

Modlitba z baziliky sv. Pavla za hradbami, Řím

Svatý Pavle, apoštole plný horlivosti
a mučedníku pro lásku Kristovu,... Celý článek ...

30.06.2008, kategorie: K modlitbě
Odpustky v Roce sv. Pavla

Odpustky v Roce sv. Pavla

Jak...

U příležitosti jubilea dvou tisíc let od narození apoštola Pavla mohou věřící po dobu Roku sv. Pavla získat plnomocné odpustky.
Celý článek ...

27.06.2008, kategorie: K modlitbě

Modlitba na začátek Roku sv. Pavla

Bože, který jsi na cestě do Damašku povolal Šavla z Tarsu,
aby se stal Pavlem apoštolem národů...
Celý článek ...

27.06.2008, kategorie: K modlitbě

Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?

Modlitba kard. Angela Comastri

Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?
Ježíšova slova zaznívají na cestách celého světa... Celý článek ...


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008