Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Už není muž anebo žena, všichni jste jeden v Kristu Ježíši. (Gal 3, 28b)
27.02.2009, kategorie: Ke studiu a katechezi

4. etapa: Zápasit

Duchovní pouť - Vydat se za Kristem se sv. Pavlem
Sv. Pavel na ceste do Říma, S. Teresa Groselj FSP

Na začátku postního období je čas otevřít čtvrtou etapu duchovního putování se svatým Pavlem, etapu, která nás připraví na radostné slavení Velikonoc. I na tomto úseku naší cesty nám bude svítilnou liturgie, zejména evangelium první postní neděle.

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili.
Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“
Mk 1,12-15

Evangelista Marek v pouhých čtyřech verších shrnuje hluboký duchovní „zápas“ našeho Mistra. Na poušti, která připomíná dlouhé putování vyvoleného izraelského národa z egyptského otroctví do zaslíbené země, Ježíš zakouší zápas s pokušitelem. Marek nepíše o jednotlivých pokušeních, jak to dělají Matouš a Lukáš. Klade však důraz na přítomnost těch, kdo jsou Ježíši v tomto tichém vnitřním „zápase“ nablízku. Zmiňuje pozemské tvory (divoká zvířata) a nebeské tvory (andělé, kteří Ježíšovi posluhují). Ježíšovo vítězství nad pokušeními završuje plnost času a nastoluje Boží království. Po tomto dlouhém mlčení se Ježíš vydává hlásat evangelium po celé Galileji, aby i v pouštích lidských srdcí dobro zvítězilo nad zlem, aby v každém lidském životě zakvetla zahrada smlouvy s Hospodinem, aby každý člověk mohl znovu navázat přátelství s Bohem, a aby se lidské srdce stále více stávalo „živým Božím svatostánkem“ (viz Poselství Benedikta XVI. k postní době 2009).
Podobný zápas očekává každého, kdo bude chtít Krista opravdu následovat. Rovněž i apoštol Pavel osobně zakusil mnohé formy zápasu mezi starým člověkem a novým člověkem a píše o nich ve svých listech. Z nich poznáváme, že Pavlův zápas se odehrává v několika rovinách:

- Pavel prožívá zápas ve svém vlastním srdci, kde pociťuje hluboký konflikt mezi novým životem v Duchu a odporem, který tomuto životu klade starý člověk (Řím 7,15-25).
- Zápasí s iluzí o moudrosti a spravedlnosti založené na lidských skutcích a ne na Boží moci, která se projevuje v tajemství vtělení a v tajemství kříže (viz 1 Kor 1,18-30).
- Zápasí spolu s druhými a za druhé, aby ubránil své duchovní syny a dcery před manipulací ze strany falešných apoštolů, před pokušením ztráty odvahy i před pokušením vnitřních rozbrojů uvnitř jejich společenství (viz Gal 1,6-10; Kol 1,24-29). Pavel zápasí o to, aby otevřel jejich srdce lásce k Bohu a k bližnímu, která je prvním a největším přikázáním nového Zákona a shrnutím celého evangelia (viz Poselství Benedikta XVI. k postní době 2009).

Podle příkladu svatého Pavla jsme i my zváni k tomu, abychom vstoupili do postního období s touhou co nejlépe prožít Kristovo velikonoční tajemství a zakusit Boží moc, která, jak uslyšíme v liturgii velikonoční vigilie, „zahání hříchy, smývá viny, hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost; zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci” (viz velikonoční chvalozpěv Exultet i Poselství Benedikta XVI. k postní době 2009).
Podobně jako svatý Pavel i my chceme přilnout ke Kristu a nechat se přetvářet jeho evangeliem, abychom se stávali novým stvořením, které je poddajné Duchu, jenž v nás rozvíjí křestní milost a činí z našeho života proroctví Božího království.
Spolu se zakladatelem Paulínské rodiny, blahoslaveným Jakubem Alberionem, prosme o dar kajícího srdce, které je bdělé ke každé výzvě Hospodina, jenž se na nás obrací prostřednictvím církve i znamení doby a vybízí nás k tomu, abychom byli důvěryhodnými svědky jeho království.

K tomu je potřebné určit si chvíle ticha k zastavení a k naslouchání Božímu slovu, k rozjímání i ke sdílení v rodině či ve společenství. Konkrétními plody tohoto životodárného kontaktu s Božím slovem může být (podobně jako u apoštola Pavla):

- Vytrvalý zápas právě v té oblasti našeho života, kde se nejvíce projevuje konflikt mezi tím, k čemu nás vede Boží Duch, a tím, co nám podbízí náklonnost ke hříchu. Pravé odhodlání k tomuto zápasu se projeví velmi konkrétní, byť i malou obětí, například zřeknutím se nějaké příjemné věci, která nás ukolébává ve vlastní soběstačnosti, nebo nějakým skutkem ve prospěch bližních.
- Zápas za to, aby v našem životě stále více vítězila logika Kristova kříže. Ten se může projevit trpělivým a radostným přijímáním těch situací, kdy nám vnější okolnosti nepříjemně překazí splnění našich vlastních ač i velmi dobrých plánů.
- Zápas spolu s druhými a za druhé, aby i v jejich životě vítězilo Kristovo světlo. Tento zápas se může odehrávat jednak tím, že budeme za své bližní prosit v modlitbě, ale i tím, že budeme do našich každodenních vztahů vědomě vnášet pokoj, trpělivost a lásku.

Zdroj: S. Giovannamaria Carrara FSP, provinciální představená Dcer sv. Pavla v Itálii (zpracovala -am-)


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008